DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

1. 12. 2023

Co přináší novela energetického zákona lex OZE II komunitní energetice

Novela energetického zákona lex OZE II ke komunitní energetice v pátek 1. 12. 2023 prošla Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu. Co konkrétního komunitní energetice přináší? Vysvětlujeme základní body novely.

Provizorní sdílení elektřiny začne 1. 7. 2024

Sdílení elektřiny skrz veřejnou distribuční soustavu představuje základní stavební kámen komunitní energetiky. Pro český trh s elektřinou otevření této možnosti znamená velkou pozitivní změnu, díky které má z obnovitelných zdrojů energie (OZE) prospěch mnohem širší skupina spotřebitelů. Například ti, kteří si vlastní výrobnu elektřiny nemohou dovolit či ji nemají kam umístit.

Sdílení elektřiny bude v praxi zajišťovat Elektroenergetické datové centrum (EDC) od 1. 7. 2024. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Energetický regulační úřad (ERÚ) ve spolupráci s odbornou veřejností již na podzim začaly připravovat technické detaily pro provizorní i finální řešení sdílení elektřiny.

Provizorní řešení není pro energetická společenství příliš výhodné, protože umožňuje pouze statickou metodu rozdělování elektřiny. V Evropě již ale existují i pokročilejší metody, dynamická a hybridní, díky kterým společenství využijí o 20–50 % více vlastní elektřiny. Například v Rakousku si komunity mohou vybrat, jakou metodu chtějí využívat.

Provizorní řešení má však od 1. 7. 2026 nahradit finální verze, která se spustí současně se zprovozněním plných funkcí EDC. Finální řešení má dle neformální dohody umožňovat elektřinu rozdělovat dynamicky i hybridně od 1. 7. 2026. Tato pravidla budou obsažena v novele vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která má vstoupit v účinnost nejpozději dne 1. 7. 2024.

Pozměňovací návrh, který by pokročilejší metody sdílení zakotvil již v zákoně, poslanci neschválili. V UKEN to považujeme za nedokonalé řešení, protože otevírá prostor pro zakonzervování provizorního řešení.

Energetická společenství budou hradit plný poplatek za distribuci. Zákon slevu na distribuci sdílení elektřiny nestanovil, zároveň ji však ani nezakázal. ERÚ ji může zavést v nové tarifní struktuře, která je na hladině nízkého napětí plánována od roku 2026. Klíčové bude vyhodnocení nákladů a přínosů lokálního sdílení elektřiny, které mají členské státy podle evropského práva povinnost provést. 

Komunitní energetika a obce

Novela částečně respektuje i český kontext, kde má mnoho obcí a měst zájem stát se lídry v komunitní energetice. V původní verzi novely hrozilo, že se členy energetických společenství nebudou moci stát příspěvkové organizace, například školy, nemocnice či domovy pro seniory. Poslanci však přijali pozměňovací návrh, který toto riziko eliminuje a „příspěvkovky“ budou moci být členy komunit.

Poslanci naopak nepodpořili pozměňovací návrh na výjimku pro obce z omezení hlasovacích práv na 10 %. V praxi to může omezit motivaci obcí do svých projektů zapojovat občany a místní podniky, protože by tím ztratily kontrolu nad svou investicí, což není v souladu s péčí řádného hospodáře.

Pokud však obce do energetických společenství zapojí i své příspěvkové organizace, v praxi tím mohou docílit zisku většiny hlasovacích práv.

Důležité detaily, které dotváří funkční pravidla pro komunitní energetiku

Funkční komunitní energetiku dotváří řada na první pohled drobných, ale v praxi důležitých detailů. Jsou jimi bezplatná instalace průběhových elektroměrů, odstranění práva obchodníka jednostranně změnit smlouvu o dodávkách elektřiny členům společenství, výpovědní doba členství a řád EDC.

Provozovatelé distribučních soustav (PDS) mají povinnost bezplatně nainstalovat průběhové elektroměry všem členům energetických společenství bez výrobny a členům s výrobnou do 50 kW do 3 měsíců od podání žádosti u PDS. Důležité je to proto, že bez průběhového měření nelze sdílení elektřiny vůbec realizovat.

Z návrhu zákona zmizelo právo obchodníka jednostranně změnit smlouvu o dodávkách elektřiny spotřebitelům, kteří se zapojí do sdílení, např. zvýšit cenu, aniž by spotřebitel mohl změnu odmítnout a od původní smlouvy odstoupit. V praxi by to členům společenství situaci komplikovalo a některé zájemce i zcela odradilo. Na problém jsme upozornili hned po zveřejnění novely. MPO nakonec z návrhu zákona tuto pasáž odstranilo a poslanci schválili verzi zákona, která spotřebitele před takovými nekalými praktikami obchodníků chrání.

Výpovědní dobu členství ve společenství poslanci pozměňovacím návrhem prodloužili z původně jednoho měsíce na tři. Jedná se o standardní výpovědní dobu využívanou v energetice a není důvod, aby energetické komunity v tomto měly horší podmínky než velcí obchodníci s elektřinou.

Řád EDC představuje něco jako obchodní podmínky datového centra, bez kterého dle novely nemůže začít fungovat sdílení elektřiny. Je proto důležité, že poslanci schválili pozměňovací návrh, který stanoví lhůtu pro předložení a schválení Řádu EDC. Odstranili tím nebezpečí zpoždění začátku sdílení elektřiny.

Je transpozice evropského práva u konce?

Lex OZE II zavádí většinu požadavků evropských směrnic ke komunitní energetice. Zbývající činnosti jako je akumulace a agregace flexibility do energetického zákona zavádí hned následující novela energetického lex OZE III, která čeká na schválení vládou a následné projednání v Parlamentu.

Skupiny sdílení jako jediný zásadní nedostatek

Novela neumožňuje účastnit se více skupin sdílení. Proč je to důležité? Kvůli naplnění potenciálu společného využívání obnovitelných zdrojů.

Co je to skupina sdílení?

  • Skupina osob, které mezi sebou sdílí elektřinu a za tím účelem se registrují u EDC. Může jít o menší skupinu kolem aktivního zákazníka, bytový dům nebo širší komunitu v energetickém společenství.
  • Pokud se osoba již jednou do skupiny sdílení registruje (např. skupina sdílení se sousedy v bytovce z FVE), nemůže se přidat k jiné skupině (např. širší komunitě obcí, která sdílí z VTE), přestože by se tyto dva zdroje spolu dobře doplňovaly.
  • Energetické společenství se nerovná skupině sdílení. V jednom společenství může být i více skupin sdílení.

Legislativní omezení skupiny sdílení

Do 1. 7. 2026 může mít skupina sdílení nejvíce 1000 členů (resp. EANů), přičemž se všichni musí nacházet na území 3 vzájemně sousedících obcí s rozšířenou působností, příp. na území hlavního města Prahy. Od července 2026 územní omezení pro členství v energetických společenstvích končí.

U aktivního zákazníka žádné územní omezení neplatí ani nyní – v jedné skupině sdílení však musí být dodržen limit celkem 11 čísel EAN předávacích míst, zapojit lze tedy například 4 výrobny a 7 odběrných míst. 

Trvalým omezením je, že žádné odběrné místo ani výrobna nesmí být zapojeny do více než jedné skupiny sdílení. Odstranit tento nedostatek může případně pouze další novela energetického zákona, nikoliv prováděcí předpis.

Co sledujeme dál?

Kromě projednání v Senátu, které by mělo nastat již 20. 12. 2023, se budeme věnovat přípravám EDC, které má od 1. 7. 2026 umožnit pokročilejší metody sdílení elektřiny. Již dříve jsme formulovali potřeby energetických společenství a spolu s IT experty navrhli konkrétní řešení, které jsme představili na tiskovém briefingu v polovině listopadu.

Za zásadní považujeme tři body:

  • Otevřenost a transparentnost při přípravě zadávací dokumentace EDC
  • Inspiraci dobrou praxí ze zahraničí, například z Dánska nebo Rakouska
  • Flexibilitu a uživatelskou přívětivost

Podrobnosti k EDC naleznete dále v prezentaci Elišky Beranové.

Záznam tiskového briefingu je dostupný na YouTube.

Užitečné odkazy

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz