DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:
Unie komunitní energetiky, z.s., IČO 193 23 573, se sídlem Údolní 33, Brno, 602 00
telefon: +420 605 038 162, e-mail: info@uken.cz
(dále také jen „my“)

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce a zpracovatel osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

1.  Zpracovávané osobní údaje
Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:
a) Potenciální donoři
b) Donoři
c) Naši dodavatelé zboží a služeb
d) Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí
e) Osoby odebírající novinky a jiné aktuality
f) Signatáři výzev
g) Kontaktní osoby partnerských organizací
h) Novináři
i) Členové, zájemci o členství nebo jiné formy spolupráce

Osobní údaje těchto osob zpracováváme v rozsahu, pro účely a na právním základě uvedeném níže.

Potenciální donoři

Komunikace s potenciálními donory telefonicky a dalšími vhodnými prostředky, a evidence výsledku jednání
Právním základem je náš oprávněný zájem. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Komunikace s potenciálními donory e-mailem
Právním základem je souhlas. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou (do okamžiku odvolání souhlasu).

Donoři

Realizace daru
Právním základem je plnění smlouvy, konkrétně darovací smlouvy. Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje a účetní údaje. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Komunikace s donory telefonicky a dalšími vhodnými prostředky, a evidence výsledku jednání
Právním základem je náš oprávněný zájem. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní
Právním základem je plnění právních povinností. Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a účetní údaje. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.  

Naši dodavatelé zboží a služeb

Plnění smlouvy
Právním základem je plnění smlouvy. Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní
Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Vedení databáze spolupracovníků a potenciálních spolupracovníků v oblastech souvisejících s naší činností
Právním základem je náš oprávněný zájem. Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí

Zajištění průběhu semináře, konference nebo jiné akce
Právním základem je plnění smlouvy. Zpracováváme zejména identifikační údaje a kontaktní údaje. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu (zejména do skončení akce).

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní
Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Šíření informací a aktualit prostřednictvím e-mailových zpráv
Právním základem je náš oprávněný zájem. Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Osoby odebírající novinky a jiné aktuality

Šíření informací, aktualit a dalších sdělení
týkajících se činnosti Unie komunitní energetiky, z.s. prostřednictvím e-mailových zpráv. Právním základem je souhlas nebo náš oprávněný zájem. Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje. Ke zpracování dochází za účelem šíření aktualit o naší činnosti. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Signatáři výzev a naši podporovatelé

Evidence signatářů
Právním základem je náš oprávněný zájem. Ke zpracování dochází za účelem vedení evidence signatářů výzvy. Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Potvrzení podpory výzev a šíření informací a aktualit týkajících se výzev prostřednictvím e-mailových zpráv
Právním základem je souhlas. Ke zpracování dochází za účelem potvrzení podpory výzev a šíření informací a aktualit, které se jich týkají. Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Zveřejnění identifikačních údajů signatářů (jméno a příjmení) na webu jako podporovatelů výzev
Právním základem je souhlas. Zpracováváme zejména identifikačních údajů. Ke zpracování dochází za účelem veřejného potvrzení podpory výzev. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Kontaktní osoby v partnerských organizacích (zejména neziskových organizacích)

Realizace a koordinace spolupráce
Právním základem je plnění smluv, případně náš oprávněný zájem na udržení kontaktu s těmito osobami a na společném naplňování veřejně prospěšných cílů. Za tímto účelem zpracováváme jméno a příjmení, pracovní pozici a kontaktní údaje. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od poslední spolupráce.

Novináři

Udržování platformy novinářů k medializaci našich podkladů
Právním základem je náš oprávněný zájem. Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Členové, zájemci o členství nebo jiné formy spolupráce
Komunikace se zájemci telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky, poskytování informací o členství a dalších možnostech spolupráce a evidence nabízené a aktuální spolupráce. Právním základem je plnění smlouvy. Zpracováváme pouze základní identifikační údaje, pokud vůbec byly poskytnuty ze strany klienta (toto není podmínkou poradenství) a kontaktní údaje spolu s textem dotazu a námi poskytnutou odpovědí, abychom mohli klientům zodpovídat jejich dotazy a případně reagovat na jejich doplnění v budoucnu. Právním základem je náš oprávněný zájem. Zpracováváme pouze základní identifikační údaje, pokud vůbec byly poskytnuty ze strany klienta (toto není podmínkou poradenství) a kontaktní údaje spolu s textem dotazu a námi poskytnutou odpovědí, abychom mohli donorům finančně podporujícím bezplatné poradenství prokázat využití finančních prostředků. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let

2. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii
V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

- zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje dle našich pokynů  (poskytovatelé cloudových nebo hostingových služeb, další provozovatelé námi využívaných programů nebo poskytovatelé námi využívaných služeb, jakými jsou nástroj pro rozesílání newsletteru, aplikace, která umožňuje rozesílat registrovaným zájemcům hromadné zprávy pomocí Facebook Messengeru,  portál pro prezentaci firem, účetní společnost nebo program pro správu HR

- členům konsorcia Frank Bold nebo Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic při výkonu společné administrativy;

- orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje platný právní předpis, (zejména Policie ČR, soudy, exekutoři, insolvenční správci, finanční správa, správa sociálního zabezpečení);

- jiným subjektům v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

3. Cookies
Naše internetové stránky ( https://uken.cz/) mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

Google Analytics – používáme tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;

Tag Manager – Google nastavuje soubory cookie k analýze provozu na tomto webu. Informace o našem používání našeho webu jsou za tímto účelem sdíleny se společností Google ( https://www.google.com/analytics/tag-manager/; https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs)  

4. Automatizované individuální rozhodování a profilování
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

5. Vaše práva jako subjektu údajů
Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 16. 5. 2023.