DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

12. 6. 2023

Belgie: Analýza nákladů a přínosů komunitní energetiky a sdílení elektřiny

Belgický regulátor si nechal zpracovat studii o nákladech a přínosech komunitní energetiky a sdílení elektřiny pro provozovatele distribuční soustavy, která se má stát podkladem pro nastavení tarifní struktury regionu Brusel pro léta 2025–2029. Studie ukazuje, že za určitých okolností mohou mít energetická společenství pro distributory přínos v podobě snížení zatížení distribuční sítě ve špičce. Díky tomu se distributorům oddalují i náklady na rozšiřování kapacity sítě.

Náklady a přínosy komunitní energetiky

Studie měla za cíl komplexně vyhodnotit přínosy a náklady pro jednotlivé stakeholdery i pro celou společnost. Konkrétně pro:

  • provozovatele distribuční soustavy (PDS) Sibelga,
  • spotřebitele, kteří se účastní i neúčastní sdílení elektřiny,
  • výrobce elektřiny účastnící se sdílení a dodavatele elektřiny, kteří jsou zodpovědní za dodávky doplňkových objemů elektřiny pro účastníky sdílení,
  • společnost jako celek, a to ve třech dimenzích: ekonomické, environmentální a sociální.

Analýza obsahuje zhodnocení 3 scénářů možného vývoje komunitní energetiky v rozmezí 20 let (2023–2042). První scénář uvažuje malý rozvoj komunitní energetiky, kdy by se sdílení účastnilo jen 1 % odběrných míst (OM) v regionu Brusel, druhý počítá se středním rozvojem a zapojením 5 % OM a třetí s výrazným rozvojem, kdy se do sdílení zapojí 20 % OM.

Jak vyhodnocení dopadlo?

Všechny scénáře mají pro spotřebitele a společnost pozitivní přínosy. Pro PDS sice převažují náklady, ale komunitní energetika pro ně přináší i nové příležitosti. Ve třetím scénáři pak přínosy převyšují náklady i pro distributora. 

Studie také uvádí, že díky zapojení kritického množství OM (20 %) do sdílení a novým způsobům využití (nabíjení elektromobilů, elektrifikace vytápění), se sníží zatížení distribuční sítě ve špičce (ráno a večer). Kvůli využívání elektřiny z FVE jsou totiž lidé finančně motivování spotřebovávat elektřinu mezi 10–16 h. To PDS umožňuje oddálit investice vedoucí k posílení sítě.

Tabulka nákladů a přínosů pro PDS, spotřebitele a celou společnost.

Jak studii vnímat v kontextu Česka?

I Česká republika má podle evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED II) povinnost zpracovat studii nákladů a přínosů energetických společenství pro síť. Podobný podklad by byl pro právě probíhající diskusi velmi přínosný. Nejen dle belgické studie je totiž zřejmé, že pokud stát vytvoří podmínky pro funkční komunitní energetiku, bude výhodná nejen pro spotřebitele, ale také pro PDS. 

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz