DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

4. 5. 2023

Ochrana spotřebitele nejen v komunitní energetice

S příchodem energetické krize a rozvojem komunitní energetiky se objevila také řada novinek v oblasti ochrany spotřebitele. Ačkoli překotný vývoj vyvolává obavy, zda budou zákazníkům zachována všechna práva, bližší pohled na navrhované změny ujišťuje, že k žádnému ohrožení nedojde. Tento článek se pokusí přiblížit celkovou situaci ochrany spotřebitele v energetice, včetně představení plánovaných změn.

V posledních letech české zákony reagovaly na nedostatek energií způsobeným ruskou invazí na Ukrajinu, na krach některých dodavatelů a působení "energošmejdů" nebo zjednodušily pravidla pro pořízení vlastní fotovoltaiky. Připravovaná novela energetického zákona Lex OZE II má umožnit rozvoj komunitní energetiky a sdílení elektřiny. V obecné rovině je komunitní energetika pro spotřebitele prospěšná, následující analýza se ale zaměřuje specificky na ochranu spotřebitele v energetice z hlediska posledních legislativních změn, včetně plánované komunitní energetiky.

Spotřebitel ve světě energií

Ochranu spotřebitele v energetice ošetřuje předně energetický zákon. Stanovuje například povinnost dodavatele s dostatečným předstihem informovat zákazníka o zvýšení ceny energií. Spotřebitel má pak právo bez jakéhokoliv postihu toto zvýšení odmítnout a od smlouvy odstoupit. O tomto svém právu musí být navíc jasně poučen dodavatelem.

Dále má spotřebitel právo vypovědět smlouvu, kterou uzavřel mimo obchodní prostory dodavatele, a to až do patnáctého dne od zahájení dodávek elektřiny či plynu. Nezkušený zákazník, který smlouvu uzavřel například telefonicky, má tak dostatek času nato, aby si vše rozmyslel a nevýhodnou smlouvu vypověděl. 

Kromě specifických pravidel energetického zákona se na spotřebitele rovněž uplatní obecná úprava obsažená v občanském zákoníku. Jedná se o základní „pravidla hry“, která platí v každém vztahu podnikatele se spotřebitelem. Obchodník je především povinen komunikovat jasně a srozumitelně. Zákoník naopak zakazuje uzavírání smluv, které obsahují tzv. zneužívající ujednání. Takovým je například ujednání, které brání spotřebiteli domáhat se náhrady škody nebo mu znemožňuje odstoupit od smlouvy při podstatném zvýšení ceny.

Důležitým prostředkem ochrany spotřebitele je také jeho právo bez postihu odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od jejího uzavření, pokud proběhlo distančním způsobem či mimo obchodní prostory. Toto pravidlo se tak například vztahuje na situace různých podomních prodejců či hromadných „výletů“ pro seniory.

Z obecné úpravy ochrany spotřebitele je pak třeba ještě zmínit zákon o ochraně spotřebitele, který mj. zakazuje nekalé obchodní praktiky. O ty se jedná, když podnikatel úmyslně uvádí zákazníka v omyl, nesděluje mu podstatné informace či s ním jedná agresivně. Zákon nadto stanovuje konkrétní přestupky a pokuty za jejich spáchání udělované Českou obchodní inspekcí.

Rok 2022 ve znamení boje proti energošmejdům

V rámci probíhající energetické krize se rozmohl fenomén nepoctivých zprostředkovatelů dodávek energií, lépe známých pod pojmy „aukční společnosti“ či „energošmejdi“. Tito zprostředkovatelé si nechávali od lidí vystavovat plné moci a uzavírali s nimi smlouvy o zprostředkování dodávek energií, kde jim slibovali uzavření té nejlepší smlouvy s dodavatelem. Mnohdy se však jednalo o smlouvy značně nevýhodné a spotřebitelé v podstatě nevědomky ztráceli kontrolu nad svými energiemi.

V minulém roce naštěstí vstoupila v platnost řada změn energetického zákona, které tyto praktiky výrazně omezily. Spotřebitelé mají nyní možnost od smlouvy se zprostředkovatelem odstoupit kdykoliv a bez sankce, stejně jako odvolat svou plnou moc.  Všechny tyto změny se budou vztahovat i na komunitní energetiku.

Ochrana spotřebitele v komunitní energetice

Energetický zákon čeká další velká změna s příchodem komunitní energetiky a sdílení elektřiny v podobě legislativního návrhu LEX OZE II. Přestože se objevují obavy o jeho dopadu na spotřebitele, návrh v žádném ohledu úroveň ochrany nesnižuje a přináší dostatečné záruky i pro nové účastníky trhu s energiemi.

Komunitní energetika je sama o sobě fenoménem, který přináší spotřebitelům řadu výhod. Umožňuje jim být energeticky soběstačnější, snižovat své poplatky za energie i emise. Zároveň navržená právní úprava energetických společenství obsahuje řadu záruk, které zabrání jejich zneužití. Společenství například nesmí být zakládána čistě za účelem zisku a musí být otevřena novým členům. Reálnou kontrolu nad společenstvím pak například nemohou vykonávat velké podniky; v případě společenství pro obnovitelné zdroje energie (SOZE) pak pouze subjekty ze stejného okresu.

Energetická společenství budou na energetickém trhu jakýmsi hybridním subjektem, jelikož se budou podílet na řadě činností od nákupu energií, jejich výroby a prodeje až po sdílení. Tyto rozdílné role se promítnou i do jejich smluvního postavení, či do spotřebitelské ochrany jejich členů.

Pokud bude společenství odebírat energii od jiných prodejců, samo se ocitne v roli zákazníka a bude chráněno jako slabší smluvní strana. V situacích, kdy bude společenství vyrobenou energii naopak prodávat, bude potřebovat licenci jako každý jiný obchodník na trhu s energiemi. Bez licence (výrobna do 50 kW) bude moci prodávat přebytky elektřiny pouze obchodníkům. Spotřebitelé, kteří od společenství budou energii kupovat, pak budou chráněni ve stejné míře jako zákazníci tradičních dodavatelů. Na společenství totiž dopadnou všechna výše zmíněná pravidla ochrany spotřebitele.

Nepohorší si ani členové, kteří budou zapojeni do sdílení elektřiny. Stále se totiž bude jednat v očích práva o zákazníky chráněné energetickým zákonem. Dle návrhu bude mít sdílející člen navíc vždy právo požadovat, aby bylo jeho odběrné místo odpojeno z režimu sdílení. Případné neodpojení by představovalo přestupek, za který by společenství hrozila pokuta až ve výši 15 000 000 Kč.

Nad rámec komunitní energetiky obsahuje návrh novely i další ustanovení příznivá pro spotřebitele. Jedná se například o novou povinnost dodavatele plynu vyvinout maximální úsilí zachovat stávající ceny, pokud by si je přál po skončení vyhlášeného stavu nouze zvýšit.

Z bližšího pohledu je tedy patrné, že návrh LEX OZE II zachovává či zvyšuje úroveň ochrany spotřebitelských práv všech, kdo přijdou s komunitní energetikou do kontaktu. Členové společenství tak budou chráněni jako všichni ostatní zákazníci a nebude jim hrozit, že by byli zapojeni do sdílení, ze kterého by nebylo úniku. Novela lidem přinese více financí do rozpočtu a zároveň je i účinně ochrání před nekalými praktikami.

Autor: Václav Prais

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz