DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

17. 10. 2023

Při správném nastavení komunitní energetika přispěje ke stabilizaci sítě

17. 10. 2023, Praha – V pátek 13. října 2023 skončilo meziresortní připomínkové řízení k novele lex OZE III, která do české energetiky zavádí pojmy akumulace elektřiny a agregace flexibility. Obojí je zásadní pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku i pro komunitní energetiku. Energetická společenství totiž mohou přispívat ke stabilizaci sítě poskytováním služeb flexibility, pokud je v tom legislativa podpoří.

Co je to akumulace, flexibilita a její agregace?

Akumulace energie představuje proces jejího ukládání po určitou dobu, standardně si představíme ukládání do baterií. Při akumulaci ale může docházet i k přeměně energie do jiné formy, např. do vodíku. 

Rozdíl mezi tím, kolik nějaký spotřebič využívá energie a jaká je jeho předpokládaná spotřeba (diagram), se nazývá flexibilita. Stejným způsobem se vysvětlení aplikuje i na výrobny energie nebo bateriová úložiště. Agregátor flexibility poté řídí mnoho takových spotřebičů či zdrojů a rozdíly ve výrobě či spotřebě nabízí provozovatelům distribuční a přenosové soustavy na trhu s podpůrnými službami. 

Česká republika měla povinnost transponovat agregaci flexibility a akumulaci podle evropského práva do konce roku 2020 a státu hrozí pokuta od Evropské komise za nesplnění této povinnosti. Obojí je přitom zásadní pro zvýšení bezpečnosti a stability dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Lex OZE III a energetické komunity

Energetická společenství mohou dle novely lex OZE III vykonávat činnost agregace flexibility, avšak pouze pokud disponují licencí na obchod s elektřinou. To platí i pro ostatní subjekty, které by se chtěly stát agregátory flexibility. V EU neexistuje ustálená praxe ohledně výkonu agregace flexibility, ale například na Slovensku energetické společenství nemusí být držitelem licence, pokud poskytují pouze flexibilitu svých členů.

„Podmínka výkonu agregace flexibility pouze s licencí na obchod je ve vztahu k energetickým společenstvím nepřiměřená. Navrhované povinnosti jsou snadno splnitelné pro již etablované obchodníky s elektřinou, avšak pro nezisková energetická společenství budou obvykle představovat podstatnou finanční bariéru, například pokud jde o úhradu poplatku za licenci a registračního poplatku Operátorovi trhu s elektřinou ve výši 100 000 Kč. Lze to řešit výjimkou pro komunity jako na Slovensku nebo speciální licencí pro agregaci, která by obsahovala vstřícnější podmínky,” hodnotí Eliška Beranová, právnička Frank Bold a UKEN. 

Analýza nákladů a přínosů komunitní energetiky

Směrnice RED II (o obnovitelných zdrojích energie) kromě definice sdílení a společenství pro obnovitelné zdroje stanovuje i povinnost, aby si členské státy vypracovaly analýzu nákladů a přínosů komunit pro síť. V Belgii už takovou studii zpracovali pro region Brusel, včetně 3 scénářů možného vývoje komunitní energetiky v horizontu 20 let. Studie mj. uvádí, že při zapojení kritického množství odběrných míst do sdílení (20 %), se sníží zatížení sítě ve špičce. V tomto případě přínosy převyšují náklady i pro distributory.  

Požadavek zpracovat analýzu nákladů a přínosů decentrální výroby elektřiny obsahuje i návrh lex OZE III a ukládá ji Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ). Vzhledem k potřebě urychlení rozvoje komunitní energetiky by se analýza měla specificky zaměřit i na vyhodnocení nákladů a přínosů sdílení elektřiny. Pokud stát vytvoří podmínky pro funkční komunitní energetiku, bude výhodná nejen pro spotřebitele, ale také pro provozovatele distribučních soustav.

Na zvýšení transparentnosti připojování se shodují subjekty napříč sektory

Z doručených připomínek zaujme apel na zvýšení transparentnosti připojování, který prosazují jak Ministerstvo životního prostředí, Sdružení místních samospráv ČR nebo Česká biskupská konference, tak i Hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy ČR. Distributoři by měli dle připomínek online zveřejňovat volné kapacity pro připojení nových výroben na nízkém, vysokém i velmi vysokém napětí a při odmítnutí připojení informovat o možném termínu připojení po provedení úpravy soustavy v návaznosti na investiční akce v Plánu rozvoje soustavy. Takovou informaci dnes žadatel o připojení nedostává.

Kdy se agregace flexibility dočkáme?

Novelu lex OZE III nyní čeká standardní legislativní proces, projednání na vládě a v komorách Parlamentu. Účinnost ustanovení k agregaci flexibility je zatím odložena k 1. 1. 2026 kvůli spuštění plných funkcí Elektroenergetického datového centra (EDC), které má za úkol spravovat datové toky v energetice, včetně výpočtů potřebných ke sdílení elektřiny.

Důležité odkazy:

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz