DomůO násČlenstvíČlánkyKontakty

6. 6. 2022

Komunální výzvu SFŽP spustí v červnu. Víte, co vás čeká?

V červnu Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásí tzv. komunální výzvu z programu RES+, která pro městské a obecní projekty fotovoltaických elektráren uvolní 3 miliardy Kč. Původně značně omezující podmínku 80 % vlastní spotřeby v projektu SFŽP pravděpodobně rozvolní.

Dlouho očekávanou výzvu RES+ pro města a obce, která se má do budoucna stát základem pro komunitní energetiku, vyhlásí SFŽP v červnu 2022. Pro tuto výzvu jsou v Modernizačním fondu zatím připraveny 3 miliardy Kč, ale pokud se výzva a její podmínky v praxi osvědčí a žadatelé o ni budou mít zájem, je SFŽP připraven alokaci navýšit.

SFŽP počítá s různou velikostí obecních projektů, proto podporu dělí do dvou výzev:

 • Podpora komunální energetiky malých obcí do 3000 obyvatel
 • Podpora rozvoje komunální energetické infrastruktury jako potenciálu rozvoje energetických společenství
fotovoltaické panely na střeše Obecního úřadu

Podpora komunální energetiky malých obcí

Malé obce do 3 000 obyvatel ve výzvě RES+ dosáhnou na podporu na následující výdaje:

Povinné

 • Pořízení FVE na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov

Nepovinné / volitelné

 • Akumulace elektrické energie do 100% Pinst
 • Elektrolyzér pro H2 do 100% Pinst
 • Smart-metery (pokrytí nákladů)
 • Vyvolaná rekonstrukce střech za účelem navýšení její únosnosti
 • Vyvolaná rekonstrukce vnitřních rozvodů elektřiny

Přípustné jsou zde individuální i sdružené projekty, jejichž maximální instalovaný výkon samotná výzva neomezuje, ale v praxi bude omezen podmínkou umísťovat zdroje na budovy. Podpora se orientuje jednak dle částky jednotkové dotace (předem daná maximální částka na typ výdaje, např. na 1 kW výkonu), jednak dle maximální výše dotace 75 % způsobilých nákladů projektu

Novinkou v dotační oblasti je také uznatelnost vyvolaných výdajů – čili rekonstrukcí střech a elektrických rozvodů. Ty se za způsobilé výdaje, ze kterých se vypočítává dotace, považují jen do výše nákladů na pořízení a instalaci FVE a akumulace. Obec ale může realizovat projekt s dražšími vyvolanými výdaji, nad rámec této výše už ale nebudou uznatelné pro dotaci. Alokace výzvy je v tuto chvíli miliarda korun.

fotovoltaické panely na brownfieldu

Podpora rozvoje komunální energetické infrastruktury jako potenciálu rozvoje energetických společenství

Mezi zájemce, kteří zde o dotaci mohou žádat, se kromě obcí a měst řadí také veřejné subjekty a subjekty vlastněné ze 100 % veřejným sektorem. Způsobilé výdaje jsou oproti předchozí výzvě rozšířeny:

Povinné

Pořízení FVE:

 • Na střechy veřejných (vč. veřejných komerčních) budov
 • Na veřejné (vč. veřejných komerčních) pozemky
 • Na střechy a přístřešky komerčních (neveřejných) subjektů maximálně do 20 % Pinst

Nepovinné / volitelné

 • Smart-metery (pokrytí nákladů)
 • Akumulace elektrické energie do 100% Pinst
 • Elektrolyzér pro H2 do 100% Pinst
 • Investice do zařízení energetického managementu

Přípustné jsou zde pouze sdružené projekty, jejichž maximální instalovaný výkon je omezen 1 MW na jedno předávací místo, celkové omezení instalovaného výkonu na projekt výzva neukládá. Výše podpory se orientuje také dle jednotkové dotace a celková výše je omezená nařízením o blokových výjimkách (GBER). Alokace výzvy v tuto chvíli činí 2 miliardy korun. 

fotovoltaické panely na střeše

Podmínka vlastní spotřeby a udržitelnost projektu

Velikost projektu omezuje také podmínka 80 % vlastní spotřeby vyrobené energie celkově  v rámci jednoho projektu, ať už sdruženého či nikoliv. Původně SFŽP uvažoval nad tím, že do hodnoty vlastní spotřeby bude započítávat jen spotřebu budov, ve kterých budou umístěny části projektu

Pro efektivní fungování obecních projektů a využití jejich energetického potenciálu je ale klíčové, aby se spotřeba počítala za všechny obecní budovy. Některé obecní budovy nemusí být vhodné pro instalaci FVE a jejich spotřebu by mohla pokrýt produkce z jiných.

Obec je tím motivována ke komplexnímu energetickému řešení a k pořízení takové instalace, která odpovídá jejím potřebám. Řešením je tedy zahrnout do výpočtu vlastní spotřeby veškeré obecní budovy. Připomínku v tomto smyslu k výzvám uplatnila Unie komunitní energetiky a podle současného stavu jednání se zdá, že jí SFŽP vyhoví. Započítávat se tak bude spotřeba všech obecních budov na stejné napěťové hladině, případně v rámci jedné trafostanice - o této podrobnosti ještě SFŽP jedná s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a distributory.

Udržitelnost projektu je dána standardně na 5 let, ale SFŽP přislíbil, že právě kvůli komunitní energetice umožní rozšiřování těchto projektů již v době udržitelnosti. Pokud by se v budoucnu obec chtěla stát součástí energetického společenství nebo založit vlastní, mohla by své výrobní kapacity rozšiřovat a sdílet tak, aby docházelo k maximálnímu využití lokální čisté energie, případně ji občanům nabízet za dostupnou cenu.

Podmínka vlastní spotřeby a udržitelnosti platí pro obě komunální výzvy RES+.

Obce a města jsou v rozvoji komunitní energetiky klíčovým hráčem, komunální výzvu vítáme a doufáme, že přispěje k o to rychlejšímu rozvoji komunitní energetiky v Česku.

Doporučení

Logo společnosti Renards, a.s.

Unie komunitní energetiky má ve svých řadách rozmanité členy, mezi které patří i RENARDS, a.s. - společnost poskytující komplexní řešení dotací. Pokud uvažujete o podání žádosti do komunální výzvy, můžeme vám je s klidným svědomím doporučit jako spolehlivé a profesionální partnery. Prohlédněte si jejich reference.

Čtěte dále

Kontakt pro média

Anna Michalčáková
+420 605 038 162
anna.michalcakova@uken.cz